Karenstid

Karenstid innebär att försäkringen inte gäller för sjukdomar och skador samt följder av dessa, som påbörjats inom en viss period efter det att försäkringen trätt i kraft. Vid en utökning av försäkringsskyddet tillämpas en ny karenstid för den förbättrade delen. Hur lång karenstiden är framgår av försäkringsvillkoren. Om du betalar premien för sent, räknas karenstiden från och med betalningsdagen.


Direktreglering

Direktreglering betyder att skadereglering görs direkt på kliniken efter besöket. Djurkliniken skickar besökets alla uppgifter via systemet till Agria och Agria reglerar skadan enligt försäkringsvillkoren. Kunden betalar summan som inte ersätts av försäkringen enligt skadebeslutet, till exempel självrisken. 

Agrias direktreglering har öppet på vardagar kl 9:00-16:30.

När direktregleringstjänsten har stängt, kan djurkliniken göra skadeanmälan itll Agria åt kunden genom att skicka in pappren för besöket. Då betalar kunden hela besöket på kliniken, men behöver inte göra en skadeanmälan utan Agria får alla uppgifter från kliniken. Eventuell ersättning betalas till kundens konto, förutsatt att vi har ett kontonummer för kunden. Kontonumret kan läggas till på Mitt Agria. 

För att direktreglering ska kunna erbjudas måste första delbetalningen av försäkringem vara registrerad hos Agria.


Ersättningsbelopp eller försäkringsbelopp

Ersättningsbelopp, eller försäkringsbelopp som man också kan säga, är den högsta ersättningen som kan betalas ur försäkringen. Hur stort försäkringsbeloppet är framgår av villkoren och av ditt försäkringsbrev.


Hälsodeklaration

En hälsodeklaration består av tre frågor om djurets nuvarande hälsotillstånd och eventuella tidigare skador eller sjukdomar. En hälsodeklaration lämnas muntligt eller skriftligt när man tecknar försäkring eller gör ändringar till försäkringen.


Premie

Premie är den avgift du betalar för försäkringen. Premien är beräknad på ett försäkringsår (12 månader). Premien kan betalas årsvis, halvårsvis eller månadsvis. Läs mer om autogiro här.


Reservation

En reservation är ett undantag i försäkringen och kan gälla för en ensam individ eller för en hel ras. En reservation kan vara omprövningsbar eller permanent. Det står på ditt försäkringsbrev vilken reservation försäkringen har och om den är omprövningsbar eller inte. En omprövningsbar reservation kan tas bort efter en viss tid om djuret har under tiden varit frisk och symtomfri.

Även om det inte finns en skriftlig reservation, ersätter ingen försäkring sjukdomar och skador som funnits eller börjat utvecklas innan försäkringen tecknades.

Reservationer sätts enligt uppgifterna i hälsodeklarationen. Om hälsodeklarationen innehåller bristfälliga uppgifter, kan en reservation sätts i efterhand.


Självrisk

Självrisk är den del av kostnaden du själv står för. Självrisken består av en fast del och en rörlig del.


Självriskperiod

En bestämd period då du endast behöver betala den fasta självrisken en gång. Undersökningar och behandlingar som görs inom självriskperioden (oavsett om det är på grund av olika sjukdomar eller skador) går på samma fasta självrisk.

Den rörliga självrisken betalas för varje veterinärbesök inom självriskperioden.

Självriskperioden är 135 dagar för våra Agria Hund- / Kattrasförsäkring och 125 dagar för övriga försäkringar.


Självriskbonus / Ersättning för skadefria år

En djur som har varit skadefritt under minst två år får högre ersättning nästa gång olyckan är framme. De ersättningsbara veterinärvårdskostnaderna ska överstiga vald självrisk.

  • 2 skadefria år: bonus 30 euro
  • 3 skadefria år: bonus 60 euro
  • 4 skadefria år: bonus 90 euro

Maxbonus är 90 euro


Veterinärintyg

Ett intyg som veterinären skriver efter att ha gjort en undersökning av djuret.