Försäkra ditt djur tidigt och var noga med att inte göra ett uppehåll i försäkringen

Försäkringstanken går ut på att många är med och delar på varandras kostnader. Försäkringsbolaget fördelar risken och erbjuder ekonomiskt skydd till låga kostnader för de händelser som avtalats i försäkringsavtalet.

Ett försäkringsavtal består av villkor som bestämmer i vilka situationer eller för vilka händelser som försäkringsersättning kan betalas ut. Det är försäkringstagarnas egna premier som används för utbetalning av försäkringsersättning. Därför är det viktigt att utbetalningarna görs på korrekta grunder.  

Grundtanken med djurförsäkring

Försäkringen ersätter kostnader för plötsliga och oväntade händelser. Därför gäller den inte för skador och sjukdomar som funnits eller börjat utvecklas före det att försäkringen tecknades. Försäkra därför ditt djur tidigt och var noga med att inte göra ett uppehåll i försäkringen. I alla försäkringar finns undantag, dessa finns specificerade i villkoren.

Vad ersätter en djurförsäkring?

Veterinärvårdsförsäkringen kan ersätta kostnader när en veterinär undersöker, behandlar eller vårdar ditt djur på grund av olycksfall eller sjukdom. 

Livförsäkring kan lämna ersättning om djuret skulle dö på grund av en sjukdom eller ett olycksfall.

På Agria regleras alla skador från fall till fall och enligt våra villkor. Vi använder alltså inte automatreglering utan ersätter skador om villkoren uppfylls och om behandlingen är veterinärmedicinskt motiverat. 

När börjar försäkringen gälla?

När du tecknar en försäkring för ditt djur, träder försäkringen i kraft direkt (om inte annat är avtalat). De flesta försäkringar har karenstid, vilket betyder att försäkringen täcker inte kostnader för sjukdomar som börjat utvecklas under de första 20 dagarna. För skador orsakade av plötsligt yttre våld gäller försäkringen direkt utan karens.

När kan jag säga upp min försäkring?

Försäkringsavtalet löper normalt automatiskt, om inte försäkringen sägs upp. Undantag där försäkringen löper inte automatiskt definieras i försäkringsbrevet. Du kan säga upp din försäkring när du vill.