Anatomi

Sköldkörteln är belägen på halsens undersida ungefär i höjd med struphuvudet. Den är uppdelad i två lober. Loberna ligger på var sida om luftstrupen, i halsens mittlinje. På en frisk katt kan sköldkörteln inte kännas. För att underlätta identifiering av körteln kan kattens huvud böjas försiktigt bakåt, samtidigt som man stryker lätt med fingrarna över aktuellt område.

Fysiologi

Sköldkörteln styr kroppens ämnesomsättning, och här bildas hormonerna tyroxin och triiodtyronin.

Etiologi

Vad är orsaken till giftstruma? I en majoritet av fallen påvisas godartade förändringar i sköldkörteln, så kallade adenom. Det förekommer mycket sällan elakartade förändringar.

I cirka 70 % av fallen finns förändringar i sköldkörtelns båda delar. I ungefär 80-90 % av fallen kan sköldkörteln kännas med fingrarna. Orsaken till varför sköldkörteln förändras är inte fastställd. Här pågår forskning.

Kliniska symtom

En katt med typiska tecken på giftstruma kan uppvisa följande symtom: avmagring, beteendeförändringar såsom oro och aggressivitet, matt, tovig päls, håravfall, öroninflammationer, ökad törst, ökad urinering, ökad aptit, diarré, kräkningar, snabb hjärtfrekvens, onormal hjärtrytm, blåsljud, ökad andningsfrekvens samt intensiva jamanden.

Det finns dock katter vilka inte blir hyperaktiva utan tvärtom drar sig undan, blir inaktiva, äter mindre och blir svaga (5-10 %). Eftersom katterna som regel är äldre individer bör man tänka på att det kan föreligga flera sjukdomar samtidigt. Det har inte påvisats någon korrelation vare sig till kön eller ras.

Diagnos

En klinisk undersökning av en patient med sjukdomshistoria/fynd enligt ovan leder lätt tankarna till denna diagnos. Initialt tas ett blodprov där ett antal parametrar, som mängden tyroxin, analyseras. 

Om katten samtidigt har problem med njurarna kan ändå njurvärdena vara normala på grund av giftstrumans effekter. Paradoxalt nog kan sägas att njurarna inledningsvis ”mår bra” av giftstruman.

Om värdet ligger över referensområdet kan diagnosen giftstruma ställas. Ibland fångas dock patienten i ett tidigt skede av sjukdomen då värdena inte hunnit stiga. I ett sådant fall rekommenderas att ta om värdet efter några veckor. Ytterligare en förklaring till normalt värde kan vara att hormonhalten fluktuerar över dygnet. Finns en annan pågående sjukdom såsom sockersjuka, njur- eller leverproblem kan sköldkörtelvärdet vara falskt normalt.

Med tanke på patientens ålder bör man screena patienten för andra sjukdomar. Det bör observeras att dessa patienter kan vara mycket känsliga för stress i samband med provtagning och undersökningar. De bör hanteras i en så lugn miljö som möjligt.

Kliniskt kan en katt med giftstruma möjligen misstas för en patient med njursvikt (avmagring, matt päls, ökad törst och aptit). Ofta är dock en katt med giftstruma mera alert och har typiskt nog en strålande aptit, vilket sällan katter med njursjukdom har.

Andra differentialdiagnoser är sockersjuka (ökad törst, aptit, urinering samt avmagring) alternativt leversjukdom (avmagring, kräkningar, förhöjda levervärden). Tumörsjukdom med avseende på avmagring är en annan möjlig diagnos.

Behandling

Tabletter

Den vanligaste behandlingsmetoden är behandling med tabletter som innehåller metimazol eller karbimazol. Substansen är ett tyreostatikum som förhindrar produktionen av tyroxin och triiodtyronin. Effekten är reversibel, det vill säga, om behandlingen sätts ut återupptas produktionen av sköldkörtelhormon och värdena börjar stiga inom 24-72 timmar.

Behandlingen startas ofta med 2,5-5 mg dagligen. Efter cirka 14 dagar brukar patienten komma på återbesök för en klinisk undersökning samt förnyad provtagning. Dosen justeras efter det nya värdet. Under de första tre månaderna kontrolleras katten ungefär var tredje-fjärde vecka och därefter 1-2 gånger om året beroende på allmäntillstånd.

Tabletterna kan ge biverkningar såsom aptitförlust, förhöjda levervärden, kräkningar, brist på blodplättar samt klåda och eksem. Ibland måste behandlingen avslutas på grund av biverkningarna. Behandlingen är lätt att välja initialt då den inledningsvis är relativt billig. Vidhålls behandlingen i flera år blir det mera kostsamt med regelbundna kontroller. Huruvida katten är lätt att medicinera skiljer från katt till katt…

Operation

En mera permanent behandling är kirurgi där de överaktiva loberna avlägsnas. Olika metoder förekommer. En obehandlad patient med giftstruma är olämplig att söva. Därför behandlas också denna patient initialt med tabletter. Behandlingsmetoden är mera kostsam åtminstone på kort sikt.

Det är mycket väsentligt att kirurgen är noggrann vid operationen. De fyra små loberna av paratyroidea (bisköldkörtlarna) måste lämnas intakta. De är livsavgörande för kroppen calciumbalans. Av den anledningen kontrolleras calcium efter operationen. Symtom på calciumbrist är oro, beteendeförändringar och kramper. Vid behov ges calciumtillskott.

Ibland fortsätter symtomen på giftstruma. Förklaringen kan vara att en lob avlägsnats medan den andra till synes ”normala” loben lämnades och denna innehåller förändrad vävnad.

Jodspruta

En tredje behandlingsmetod är en injektion med radioaktivt jod, radionuklidterapi. Denna behandling är i princip ”permanent”. Det förekommer dock att två injektioner fordras. Injicerat jod har affinitet till aktiv tyroideavävnad, det vill säga, den förändrade överaktiva vävnaden. Substansen utstrålar beta och gammastrålning vilket förstör förändrade celler. Normal sköldkörtelvävnad är tillbakabildad men brukar kunna återhämta sig till normal produktion successivt.

Biverkningarna är få men inledningsvis kan övergående röstförändringar samt svårigheter att svälja ses. Behandlingen fordrar särskild personal och utrustning.

Katten skall vara utan tabletter i cirka en vecka innan behandlingen utförs för att maximera jodupptaget. Efter behandlingen stannar katten på djursjukhuset i ungefär en vecka.

Komplikationer

Giftstruma kan dölja att patienten lider av njursvikt. Det kan visa sig då Thacapzol börjar ge effekt. I takt med att struman kontrolleras minskar njurgenomblödningen liksom cardiac output. Fram träder njurarnas verkliga kapacitet.

Tilltagande njursvikt är ett vanligt problem bland våra medelålders-äldre katter. Det är därför väsentligt att inkludera njurvärden vid uppföljning av behandling med tabletter. Om det visar sig att patientens njurar har nedsatt funktion bör dosen justeras. Detta kan vara nog så komplicerat. Varannan dags behandling kan vara aktuell.

Självklart kontrolleras njurvärdena inför en tyroidea operation eller inför behandling med jod efter den inledande tablett behandlingen. Diet som är skonsamt för njurarna kan vara att rekommendera i ett sådant fall.