Att söka anslag

Du som till exempel är forskare eller veterinär och bedriver forskning kring sällskapsdjur har möjlighet att ansöka om medel ur Agria och SKK Forskningsfond. Här hittar du mer information om hur du gör.

Skicka in din ansökan via forskningsfondens elektroniska ansökningssystem.

Ansökan i två steg

Ansökan görs i två steg. I steg 1 skickar du som söker forskningsmedel in en kortare skiss som bedöms utifrån relevans och potential. Bidrag kan sökas för lön. Efter forskningskommitténs beslut, skickas en inbjudan till de sökande som går vidare till steg 2. Ansökningar ska skrivas på svenska eller engelska.

Steg 1

Ansökan ska innehålla en projektbeskrivning om max 3 sidor/15 000 tecken (standardtypsnitt och standardteckenstorlek) som innehåller:

 • Syfte och mål
 • Bakgrund till projektet
 • Kortfattat om material och metoder
 • Eventuella preliminära resultat
 • Summa medel som söks, med motivering
 • Övriga deltagande personer i projektet
 • Litteraturlista
 • Tidigare eller nuvarande finansiering till sökt projekt

Ansökan kan göras för maximalt 1 miljon kronor (ca. 100 000 euro) per år. Fonden beviljar inte medel för konferensresor. Overheadkostnader får uppgå till maximalt 25 % av det totala sökta beloppet.

Steg 2

I steg 2 ska inbjudna sökande att göra en fullskalig ansökan, innehållande:

 • En mer utförlig beskrivning av projektet om max 5 sidor på svenska eller engelska; projektets syfte, mål och förväntade resultat
 • Beskrivning av teori, metoder och genomförande
 • Etiska överväganden
 • Projektets nytta för smådjurssektorn
 • En sammanfattning av tidigare forskning inom området och en beskrivning av det sökta projektets koppling till redan utförd forskning
 • Nationella och internationella samarbeten
 • Övriga deltagare och deras funktion i projektet
 • Motivering av budget
 • CV inklusive publikationslista 
 • Plan för vetenskaplig publicering och informationsspridning
 • En kortfattad beskrivning av projektet på svenska eller engelska för publicering på fondens webbplats

Vem får ansöka?

Sökanden bör helst vara anknutna till universitet, forskningsinsitutioner och andra organisationer, till exempel djursjukhus. Medel kan inte ges till privatpersoner som inte har en sådan anknytning. Det måste finnas en opartisk ekonomisk funktion som kan förvalta bidragen.

Vill du veta mer?

Kontakta forskningsfondens sekreterare på svenska eller engeska.

Kontakt

Lena Heimlén

Agria och SKK Forskningsfond

Box 771

191 27  Sollentuna

E-post: forskningsfonden@skk.se